Tâm Kinh là gì?

Nguồn gốc Tâm Kinh Xét theo lịch sử Phật giáo, Tâm Kinh thuộc hệ kinh Bát nhã. Theo nhận định của học giả Edward...